Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM P DSC-(A)-DDG DSC-A-DDG

482

3rd SEM H CC-C.M.-CM

483

P DSC(A)-D.D.G.-DDG

484

5th SEM H GE-CM

485

P GE-C.M-CM

486

PG 1st SEM C.M.-CM A.G.-AG A.G.-AG C.M.-CM

487

3rd SEM N.B.-NB N.B.-NB N.B.-NB A.G.-AG

488

Name of the Teacher: AG=Dr. Ananya Ghosh ( Associate Professor ) ; NB= Dr. Nirmal Bera ( Assistant Professor ) ; PM = Mrs. Papiya Mandi ( Assistant Professor ) ; RD=Dr. Rajesh Kr. Dutta; CM = Dr. Chanchal Kr. Mandal; AR = Dr. Anima Roy; DDG= Mrs. Deboshri De Ghorai; LM= Mr. Lintu Mandal
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC1-K.P.B CC1-S.R CC2 CC-P.J GE Eng/MIL/Env

433

P DSC-Eng/Mil DSC-C Eng/MIL/Env

434

3rd SEM H CC5-P.J CC6 GE--K.P.B GE CC7-N.K.M CC7-S.R

435

P DSC-ENG/MIL DSC-C DSC-C DSC-Eng/Mil

436

5th SEM H CC11 CC12-K.P.B DSE DSE-S.R CC1-S.R DSE

437

P DSE-N.K.M DSE GE-P.J GE DSE

438

PG 1st SEM

439

3rd SEM

440

Name of the Teacher: SR = Somnath Roy ( Assistant Professor ); KPB=Dr. Krishna Prasad Bar ; MS= Miss. Mouparna Sahoo ; UM= Mr. Nolinikanta Maity ; PJ= Mr. Prasenjit Jana
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC -RP CC CC -AS* CC -SS GE-MA Eng/MIL/Env -TD

529

P DSC-Eng/Mil DSC-C Eng/MIL/Env -UM

530

3rd SEM H CC -TD * CC -SB GE GE -UM CC -AS CC

531

P DSC-ENG/MIL DSC-C -TD DSC-C DSC-Eng/Mil

532

5th SEM H CC -UM * CC-MA DSE -RP DSE -RP CC DSE

533

P DSE DSE GE GE -TD DSE

534

PG 1st SEM MA RP * SB SS *

535

3rd SEM SS * MA RP * SB

536

Name of the Teacher: GHM=Dr. Gour Hari Mandal ( Assistant Professor ) ; RP=Mr. Ranjit Paria ; TD= Smt. Tanushri Dey; UM= Mr. Uttam Maji;SB= Mr. Santanu Bera; SS=Mr. Soumen Sahoo
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC CC CC CC GE-NA Eng/MIL/Env

337

P DSC-Eng/Mil DSCB -HM Eng/MIL/Env

338

3rd SEM H CC-KC CC-HM GE GE-KC CC CC

339

P DSC-ENG/MIL DSC-Eng/Mil DSC-B-HM

340

5th SEM H CC-NA CC DSE DSE CC DSE -KC

341

P DSE DSE-NA GE GE DSE-KC

342

PG 1st SEM

343

3rd SEM

344

Name of the Teacher: NA= Dr. Nabakumar Adak ( Associate Professor ); HM= Dr. Hmangshu Kr. Mandal ( Assistant Professor ) ; SM= Mr. Shekhar mahapatra; KC = Smt. Keya Chawdhury.
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC CC CC CC GE Eng/MIL/Env

913

P DSC-C DSC-C Eng/MIL/Env

914

3rd SEM H CC CC GE GE CC CC

915

P DSC-C DSC-C

916

5th SEM H CC CC DSE DSE CC DSE

917

P DSE DSE DSE DSE DSE DSE

918

PG 1st SEM

919

3rd SEM

920

Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC-2-GS CC-1-SK CC-1-MJ CC-1 -MJ GE Eng/MIL/Env

385

P DSC-Eng/Mil DSC-1A -GS Eng/MIL/Env

386

3rd SEM H CC CC-5-GS GE -SK GE CC-7-SK CC

387

P DSC-ENG/MIL DSC-Eng/Mil DSC-B

388

5th SEM H CC-12-SK CC DSE DSE CC DSE

389

P DSE DSE1A-MJ GE GE-1 -SK DSE

390

PG 1st SEM

391

3rd SEM

392

Name of the Teacher: Dr. Pinki Das ( Assistat Professor ); SK = Mr. Supiya Konai ( Assistat Professor ); MJ = Mrs. Mithu Jana; GS= Mr. Gourhari Sinha
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H

865

P DSC- -SM DSC- -SM

866

3rd SEM H

867

P DSC-SS

868

5th SEM H DSE-SS

869

P DSE-SS DSE-SM

870

PG 1st SEM

871

3rd SEM

872

Name of the Teacher: SS= Mr. Somnath Saha ( Assistant professor ); SM= Mr. Subrata Maity
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC -KB CC CC CC GE -BD Eng/MIL/Env

577

P DSC-Eng/Mil DSC-C -SM Eng/MIL/Env

578

3rd SEM H CC -SM CC -KB GE CC CC -BD

579

P DSC-ENG/MIL DSC-C -KB DSC-C DSC-Eng/Mil

580

5th SEM H CC -BD CC DSE DSE DSE DSE -C-SM

581

P DSE DSE GE GE -SM DSE-C -KB

582

PG 1st SEM

583

3rd SEM

584

Name of the Teacher: SMS = Mrs. Sunia Mitra Sarkar ( Assistant Professor ); SB = Mr. Shyamal Biswas ( Assistant Professor ); TM = Mr. Tarapada Maity; KB = Mr. Kashinath Bose;BD = Mr. Biswajit Dhara
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC - SS-SS CC - TD-TD Eng/MIL/Env

289

P DSC-Eng/Mil DSC-A - SD-SD Eng/MIL/Env

290

3rd SEM H CC - SD-SD CC - TD-TD

291

P DSC-A - TD-TD

292

5th SEM H DSE - KD-KD DSE - SS-SS CC - SC-SC

293

P DSE - SD-SD

294

PG 1st SEM SS-SS SC KD-KD

295

3rd SEM KD-KD KD-KD SC-SC SS-SS

296

Name of the Teacher: Dr. Bhaba Sankar Mukherjee (BM), Associate Prof. & Head; Dr. Gagan Chandra Dey (GD), Assistant Prof.; Mr. Sumanta Chowdhury (SC), Assistant Prof.; Miss. Supriya Sui (SS), Assistant Prof.; Dr. Tathagata Das (TD)’ SACT; Smt. Susmita De (SD), SACT; Mr. Nimai Santra (NS), SACT; Mr. Krishnendu Das (KD), SACT
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC2-101-SH Eng/MIL/Env

241

P DSC-Eng/Mil DSC-A-102-SH Eng/MIL/Env

242

3rd SEM H

243

P DSC-ENG/MIL DSC-Eng/Mil

244

5th SEM H

245

P GE-101-SH

246

PG 1st SEM

247

3rd SEM

248

Name of the Teacher: KM = Mr. Kalicharan Mandi ; SH= Mrs. Shrabani Hansda
'
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC -2-RD CC CC-1-AB CC-2-SS GE Eng/MIL/Env

673

P DSC-1A-EJ Eng/MIL/Env

674

3rd SEM H CC CC-5-AB GE-3-SM GE CC-6-RD CC

675

P DSC-B

676

5th SEM H CC-12-SM CC-11-RD DSE DSE CC DSE-2-AB

677

P DSE DSE DSE DSE DSE DSE

678

PG 1st SEM SS SS ES

679

3rd SEM EJ SM SS

680

Name of the Teacher: AB = Mr. Arunoday Bose ( Associate Professor ); SS = Dr. Sudhansu Samanta ( Associate Professor ) ; DM = Mr. Debasis Maity; SM = Mr. Shibdas Maity; EJ = Miss Eshita Jana; RD = Mr. Rajdeep Deb.
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC-MH CC-DP CC CC GE Eng/MIL/Env

721

P DSC-B Eng/MIL/Env

722

3rd SEM H CC-HB GE-HB GE-DP CC-MH CC-DP

723

P DSC-B-MH

724

5th SEM H CC-DP CC-HB DSE DSE CC DSE

725

P DSE DSE DSE-DP DSE DSE DSE

726

PG 1st SEM HB

727

3rd SEM

728

Name of the Teacher: PP = Dr. Prasun Kumar Pal ( Associate Professor ) ; HB = Dr. Harekrishna Bar ( Associate Professor & Head ); MH = Mr. Mrinalkanti Hudait; RKD = Mr. Raj Kumar Dutta; DP = Mr. Debabrata Paria; PM = Dr. Prasenjit Maity.
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC CC CC CC GE Eng/MIL/Env

817

P DSC-B Eng/MIL/Env

818

3rd SEM H CC CC GE GE CC CC

819

P DSC-B-SG

820

5th SEM H CC CC DSE DSE CC DSE

821

P DSE DSE DSE DSE DSE DSE

822

PG 1st SEM

823

3rd SEM

824

Name of the Teacher: VP = ( Visiting Professor ); GT = ( Guest teacher );
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC- (A.M) GE -(A.M)

625

P

626

3rd SEM H GE -(P.P) GE -(A.M)

627

P

628

5th SEM H CC -(A.M) DSE -(P.P) CC -(P.P)

629

P DSE -(P.P)

630

PG 1st SEM

631

3rd SEM

632

Name of the Teacher: SC = Dr. Selim Chisti ( Associate Professor & Head ); AM = Mr. Anindasundar Mairy; PP = Mr. Pranabendu Pradhan.
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC-J.D CC CC CC-A.P GE Eng/MIL/Env

193

P DSC-C DSC-C Eng/MIL/Env

194

3rd SEM H CC-A.P CC-J.D GE GE CC-M.S CC

195

P DSC-C DSC-C

196

5th SEM H CC CC DSE DSE CC DSE

197

P DSE-M.S DSE-A.P DSE DSE-J.D DSE DSE-M.S

198

PG 1st SEM

199

3rd SEM

200

Name of the Teacher: JM = Mrs. Jhuma Das; PKD = Mr. Prasanta Kumar Das; MS = Mr. Madan Santra; AP = Mr. Abhijit Pattanayek
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC CC CC-(BP) CC-(PP) GE-(PP) Eng/MIL/Env

49

P DSC-A DSC-A Eng/MIL/Env

50

3rd SEM H CC-(BP) CC-(BM) GE-(PP) GE CC-(BM) CC-(PP)

51

P DSC-A DSC-A

52

5th SEM H CC-(BM) CC-(BP) DSE DSE CC DSE

53

P DSE DSE DSE DSE DSE DSE

54

PG 1st SEM

55

3rd SEM

56

Name of the Teacher: PP = Mr. Pralay Paria ( Assistant Professor & Head ) ; PJ = Dr. Puja Ghosh ( Assistant Professor ) ; BP = Sri Biswajit Paria ; BM = Sri Biwajit Maity
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC-R.N CC-P.J CC CC GE-1-SM Eng/MIL/Env

97

P DSC-C DSC-C Eng/MIL/Env

98

3rd SEM H CC CC GE GE-P.J CC-R.N CC

99

P DSC-C -AS DSC-C

100

5th SEM H CC CC DSE DSE-1-SM CC-P.J DSE

101

P DSE DSE DSE DSE DSE DSE-R.N

102

PG 1st SEM -SM B.D A.S

103

3rd SEM B.D SM A.S BD

104

Name of the Teacher: TM = Dr. Tapas Misra ( Associate Professor & Head ); AS = Mr. Anjan Samanta ; DP= Mr. Dibyendu Pramanik; RN = Sri Ranjit Nandi; BD = Mr. Barunaditya Dutta; MRB = Mr. Manas Ranjan Bera (GLI)
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC CC CC CC GE-JM Eng/MIL/Env

145

P DSC-C DSC-C-JM Eng/MIL/Env

146

3rd SEM H CC CC GE GE CC CC

147

P DSC-C DSC-C -JM

148

5th SEM H CC CC DSE DSE CC DSE

149

P DSE DSE DSE DSE DSE DSE -JM

150

PG 1st SEM

151

3rd SEM

152

Name of the Teacher: JM = Dr. Jhumu Manna ( Assistant Professor & Head ); MB = Miss Monalisha Banerjee .
Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H CC/LAB-SP

1

P DSC -SP DSC/PRACT-SP

2

3rd SEM H CC/LAB-SP

3

P

4

5th SEM H CC/-SS CC/PRACT-SS DSE/LAB-SS

5

P

6

PG 1st SEM

7

3rd SEM TEST-TD

8

Name of the Teacher: SP = Dr. Sampa Patra ( Assistant Professor & Head ) ; SS = Dr. Sangita Samadder ( Assistant Professor ) ; AP = Mr. Aninda Pattanayek; JD = Mrs. Jayasri Das.

Stream YEAR/SEM H/P 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-08.00

ID

UG 1st SEM H Eng/Mil/Env

769

P DSC ENG/MIL Eng/Mil/Env

770

3rd SEM H CC5 H.R.M. -(AbM)

771

P DSC ENG/MIL DSC ENG/MIL

772

5th SEM H CC12 F.Mgt -(AbM)

773

P DSE1A Aud & CG -(AbM)

774

PG 1st SEM

775

3rd SEM

776

Abbreviations Used: UG=Under Graduate; PG= Post Graduate; H = Honours; P= Pass / General;

Course Code: CC = Core Course (H), AECC = Ability Enhancement Compulsory Course, GE = Generic Elective (P), SEC = Skill Enhancement Course, DSE = Discipline Specific Elective, CA= Continuous Assessment, CT = Core Theory, L = Lecture, T = Tutorial, P = Practical, R = Remedial; MIL = Modern Indian Language, ENVS = Environmental Studies, ENG(Comp) = English Compulsory; BNG(Comp) = Bengali Compulsor