Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE CC-RD CC-AG

513

P DSC-A-DDG DSC-A Eng/MIL/Env

514

4th SEM H CC-AR CC-CM CC-AG CC-RD SEC-AR GE-AR

515

P DSC-ENG/MIL-DDG DSC-A-AR DSC-A-AR DSC-A

516

6th SEM H CC-LM CC-NB DSE-PM

517

P DSE-A-LM GE-CM

518

PG 2nd SEM -NB -RD CBCS-PM CBCS-CM

519

4th SEM -PM -AG -NB .-PM

520

Name of the Teacher: AG=Dr. Ananya Ghosh ( Associate Professor ) ; NB= Dr. Nirmal Bera ( Assistant Professor ) ; PM = Mrs. Papiya Mandi ( Assistant Professor ) ; RD=Dr. Rajesh Kr. Dutta; CM = Dr. Chanchal Kr. Mandal; AR = Dr. Anima Roy; DDG= Mrs. Deboshri De Ghorai; LM= Mr. Lintu Mandal
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE-NKM CC CC CC-SR Eng/MIL/Env

465

P DSC-C-MS DSC-Eng/Mil Eng/MIL/Env

466

4th SEM H CC5-NKM CC7-M.S CC6-K.P.B CC6-S.R SEC-P.J GE-P.J

467

P DSC-C DSC-ENG/MIL SEC-MS

468

6th SEM H DSE-PJ DSE CC CC-KPB DSE CC-SR

469

PG 2nd SEM

471

4th SEM

472

Name of the Teacher: SR = Somnath Roy ( Assistant Professor ); KPB=Dr. Krishna Prasad Bar ; MS= Miss. Mouparna Sahoo ; UM= Mr. Nolinikanta Maity ; PJ= Mr. Prasenjit Jana
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE-2-UM CC-3-TD CC-4-GHM CC-3-MA

561

P DSC-C -RP

562

4th SEM H SEC-2-SS CC-9-SSh CC-10 -TD GE-4-SB

563

P DSC-C-1D-RP SEC-2-UM

564

6th SEM H DSE-3-TD DSE CC-13-UM CC-13 -UM DSE-3-SB CC

565

P DSE DSE-C-2B-SSh DSE GE

566

PG 2nd SEM COURSE 204 (CBCS)-SB COURSE 204 (CBCS)-SSh COURSE 201-SSh

567

4th SEM COURSE 401-MA COURSE 403-SB COURSE 403-SS COURSE 403-GHM

568

Name of the Teacher: GHM = Mr. Gour Hari Mandal ( Assistant Prof & HOD) ; RP=Mr. Ranjit Paria ; TD= Smt. Tanushri Dey; UM= Mr. Uttam Maji;SB= Mr. Santanu Bera; SS= Mr. Sujit Samanta;SSH=Mr. Soumen Sahoo; AS= Mr.Atanu Samanta; MA = Mrs. Mamata Ansary (Assistant Prof.)
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE-2-SM GE CC-NA CC-HM CC-SM Eng/MIL/Env

369

P DS DSC-Eng/Mil Eng/MIL/Env

370

4th SEM H CC CC-HM CC CC-SM SEC-2-NA GE

371

P DSC-ENG/MIL DSC-1D-KC SEC-2- NA

372

6th SEM H DSE DSE-3-KC CC-SM CC-KC DSE CC-HM

373

P DSE-1B-KC DSE DSE DSE GE

374

PG 2nd SEM

375

4th SEM

376

Name of the Teacher: NA= Dr. Nabakumar Adak ( Associate Professor ); HM= Dr. Hmangshu Kr. Mandal ( Assistant Professor ) ; SM= Mr. Shekhar mahapatra; KC = Smt. Keya Chawdhury.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE CC CC CC Eng/MIL/Env

417

P DSC-B DSC-Eng/Mil Eng/MIL/Env

418

4th SEM H CC-PD CC-GS CC-SK CC SEC-SK GE-GS

419

P DSC-ENG/MIL DSC SEC-SK

420

6th SEM H DSE DSE-PD CC-GS CC DSE CC-PD

421

P DSE-B-SK DSE DSE DSE GE

422

PG 2nd SEM

423

4th SEM

424

Name of the Teacher: Dr. Pinki Das ( Assistat Professor ); SK = Mr. Supiya Konai ( Assistat Professor ); MJ = Mrs. Mithu Jana; GS= Mr. Gourhari Sinha
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H

897

P DSC DSC-A-SM

898

4th SEM H

899

P DSC DSC-A-SM SEC-SM

900

6th SEM H

901

P DSE DSE

902

PG 2nd SEM

903

4th SEM

904

Name of the Teacher: SS= Mr. Somnath Saha ( Assistant professor ); SM= Mr. Subrata Maity
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE -SM GE CC -BD CC CC Eng/MIL/Env

609

P DSC-A -SB DSC-C DSC-Eng/Mil Eng/MIL/Env

610

4th SEM H CC -KB CC - SB CC -TM CC-BD SEC -SM GE -TM

611

P DSC-C DSC-ENG/MIL DSC-A-SM DSC-A-SM SEC -KB

612

6th SEM H DSE DSE CC -SB CC -KB DSE CC-SM

613

P DSE-B -TM DSE-C DSE DSE GE

614

PG 2nd SEM

615

4th SEM

616

Name of the Teacher: SMS = Mrs. Sunia Mitra Sarkar ( Assistant Professor ); SB = Mr. Shyamal Biswas ( Assistant Professor ); TM = Mr. Tarapada Maity; KB = Mr. Kashinath Bose;BD = Mr. Biswajit Dhara
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H CC-SD CC-SS CC -TD CC

321

P DSC-A-SD DSC-A-SC DSC-Eng/Mil Eng/MIL/Env

322

4th SEM H CC -KD CC-NS SEC-SS

323

P DSC-ENG/MIL SEC -SD

324

6th SEM H DSE-NS DSE -GD CC CC -TD DSE

325

P DSE-A-TD DSE-A-SD

326

PG 2nd SEM -SC -BM CBCS-NS CBCS-KD -GD

327

4th SEM -GD -KD -BM -SC -BM

328

Name of the Teacher: Dr. Bhaba Sankar Mukherjee (BM), Associate Prof. & Head; Dr. Gagan Chandra Dey (GD), Assistant Prof.; Mr. Sumanta Chowdhury (SC), Assistant Prof.; Miss. Supriya Sui (SS), Assistant Prof.; Dr. Tathagata Das (TD)’ SACT; Smt. Susmita De (SD), SACT; Mr. Nimai Santra (NS), SACT; Mr. Krishnendu Das (KD), SACT
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE-101-KM Eng/MIL/Env

273

P DSC-A-101-KM DSC-Eng/Mil Eng/MIL/Env

274

4th SEM H

275

P DSC-ENG/MIL DSC-A-102- SH SEC-101-SH

276

6th SEM H

277

P DSE-102-SH DSE-101-KM

278

PG 2nd SEM

279

4th SEM

280

Name of the Teacher: KM = Mr. Kalicharan Mandi ; SH= Mrs. Shrabani Hansda
'
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE CC CC-4-SM CC-4-AB Eng/MIL/Env

705

P DSC-B-DM Eng/MIL/Env

706

4th SEM H CC-8-RD CC CC-8-AB CC SEC-2-DM GE

707

P DSC-B-EJ SEC-2-SM

708

6th SEM H DSE DSE-3-AB CC CC-13-DM DSE-3-RD CC-14-RD

709

P DSE 1A-SM DSE DSE DSE DSE

710

PG 2nd SEM EJ SS

711

4th SEM SS SS RD

712

Name of the Teacher: AB = Mr. Arunoday Bose ( Associate Professor ); SS = Dr. Sudhansu Samanta ( Associate Professor ) ; DM = Mr. Debasis Maity; SM = Mr. Shibdas Maity; EJ = Miss Eshita Jana; RD = Mr. Rajdeep Deb.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE-2 (Chem bond)-MH GE CC-3 (Chem Periodicity)-HB CC-4 (Stereo Chem II)-MH CC-4 (Reac Mech)-DP Eng/MIL/Env

753

P DSC-B (Chem Eng Equ)-RKD Eng/MIL/Env

754

4th SEM H CC-8 (Electric Property)-PP CC-9 (Inorg Polymer)-RKD SEC-2 (Fuel)-RKD GE-4 (Analy+Env)-DP

755

P DSE 1B-PP DSC-B SEC

756

6th SEM H DSE-3 (Industrial)-DP DSE CC-14 (Photochemistry)-MH DSE CC-14 (Surface Phen)-PP

757

P DSE-MH DSE-DP DSE DSE DSE

758

PG 2nd SEM CEM 203 (Inorganic)-HB CEM 204 CBCS (Nanoscience)-HB CEM 202 (Organic)-PM

759

4th SEM CEM 401 (Adv Spectros)-PP CEM 401 (Adv Spectros)-PM CEM 403 (Organic Spl)-PM

760

Name of the Teacher: PP = Dr. Prasun Kumar Pal ( Associate Professor ) ; HB = Dr. Harekrishna Bar ( Associate Professor & Head ); MH = Mr. Mrinalkanti Hudait; RKD = Mr. Raj Kumar Dutta; DP = Mr. Debabrata Paria; PM = Dr. Prasenjit Maity.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H CC-SC -

657

P

658

4th SEM H CC-SC CC SEC-SC B.COM-GE-SC

659

P

660

6th SEM H

661

P

662

PG 2nd SEM

663

4th SEM

664

Name of the Teacher: SC = Dr. Selim Chisti ( Associate Professor & Head ); AM = Mr. Anindasundar Mairy; PP = Mr. Pranabendu Pradhan.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H

969

H

970

H

989

H

990

P

991

P

992

Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE CC CC-P.D CC-J.D Eng/MIL/Env

225

P DSC-C-A.P Eng/MIL/Env

226

4th SEM H CC-P.D CC-M.S CC-J.D CC SEC-A.P GE

227

P DSC-C--M.S SEC

228

6th SEM H DSE-J.D DSE-P.D CC-M.S CCA.P DSE CC

229

P DSE DSE DSE DSE DSE

230

PG 2nd SEM

231

4th SEM

232

Name of the Teacher: JM = Mrs. Jhuma Das; PKD = Mr. Prasanta Kumar Das; MS = Mr. Madan Santra; AP = Mr. Abhijit Pattanayek
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE-2-(BP) CC CC-3-(PG) CC-3-(PP) Eng/MIL/Env

81

P DSC-A DSC-A Eng/MIL/Env

82

4th SEM H CC CC 10-(PP) CC-8-(PG) CC SEC GE-4-(BP)

83

P DSC-A DSC-A SEC

84

6th SEM H DSE-3-(BP) DSE CC-14-(PP) CC-14-(PP) DSE-4-(PG) CC-13-(PG)

85

P DSE DSE DSE DSE DSE

86

PG 2nd SEM

87

4th SEM

88

Name of the Teacher: PP = Mr. Pralay Paria ( Assistant Professor & Head ) ; PJ = Dr. Puja Ghosh ( Assistant Professor ) ; BP = Sri Biswajit Paria ; BM = Sri Biwajit Maity
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE GE-2-P.J CC-3-SM CC-3-T.M CC-4-R.N Eng/MIL/Env

129

P DSC-C Eng/MIL/Env

130

4th SEM H CC CC-9-SM CC-10-R.N CC-8-P.J SEC GE

131

DSC-C-P.J SEC

132

6th SEM H DSE DSE-4-B.D CC-13-D.P CC-14-R.N DSE CC

133

P DSE DSE-1B-DP DSE DSE DSE

134

PG 2nd SEM SM B.D D.P T.M

135

4th SEM T.M B.D

136

Name of the Teacher: TM = Dr. Tapas Misra ( Associate Professor & Head ); AS = Mr. Anjan Samanta ; DP= Mr. Dibyendu Pramanik; RN = Sri Ranjit Nandi; BD = Mr. Barunaditya Dutta; MRB = Mr. Manas Ranjan Bera (GLI)
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H GE -JM GE-JM CC CC CC Eng/MIL/Env

177

P DSC-C-JM Eng/MIL/Env

178

4th SEM H CC CC CC CC SEC GE-JM

179

P DSC-C-MB SEC-MB

180

6th SEM H DSE DSE CC CC DSE CC

181

P DSE DSE-C-MB DSE DSE DSE-C-JM

182

PG 2nd SEM

183

4th SEM

184

Name of the Teacher: JM = Dr. Jhumu Manna ( Assistant Professor & Head ); MB = Miss Monalisha Banerjee .
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H CC-3-JD CC-4-SS CC-4-SS

33

P DSC-A-JD

34

4th SEM H CC-9-AP CC-10-SS CC-8-SP SEC-JD GE-JD

35

P DSC-A-AP DSC-A-AP

36

6th SEM H DSE-3-SP DSE-3-SP CC-14-AP

37

P

38

PG 2nd SEM

39

4th SEM

40

Name of the Teacher: SP = Dr. Sampa Patra ( Assistant Professor & Head ) ; SS = Dr. Sangita Samadder ( Assistant Professor ) ; AP = Mr. Aninda Pattanayek; JD = Mrs. Jayasri Das.

Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 2nd SEM H

801

P

802

4th SEM H GE 4 (INDIAN ECONOMICS)-S. CHISTI

803

P SEC 2 (BUSINESS COMMUNICATION)-A. MUKHERJEE

804

6th SEM H DSE 4 ( BUSINESS RESEARCH & PROJECT)-A. MUKHERJEE

805

P SEC 4 (PERSONAL SELLING & SALESMANSHIP)-A. MUKHERJEE

806

PG 2nd SEM

807

4th SEM

808

Abbreviations Used: UG=Under Graduate; PG= Post Graduate; H = Honours; P= Pass / General;

Course Code: CC = Core Course (H), AECC = Ability Enhancement Compulsory Course, GE = Generic Elective (P), SEC = Skill Enhancement Course, DSE = Discipline Specific Elective, CA= Continuous Assessment, CT = Core Theory, L = Lecture, T = Tutorial, P = Practical, R = Remedial; MIL = Modern Indian Language, ENVS = Environmental Studies, ENG(Comp) = English Compulsory; BNG(Comp) = Bengali Compulsor