Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H

1490

P

1491

3rd SEM H

1492

P

1493

5th SEM H

1494

P GE

1495

PG 1st SEM

1496

3rd SEM

1497

Name of the Teacher: AG=Dr. Ananya Ghosh ( Associate Professor ) ; NB= Dr. Nirmal Bera ( Assistant Professor ) ; PM = Mrs. Papiya Mandi ( Assistant Professor ) ; RD=Dr. Rajesh Kr. Dutta; CM = Dr. Chanchal Kr. Mandal; AR = Dr. Anima Roy; DDG= Mrs. Deboshri De Ghorai; LM= Mr. Lintu Mandal
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H Eng/MIL/Env

1443

P DSC-C Eng/MIL/Env

1444

3rd SEM H CC GE-

1445

P DSC-Eng/MIL SEC

1446

5th SEM H CC CC DSE CC DSE

1447

P DSE DSE GE

1448

PG 1st SEM

1449

3rd SEM

1450

Name of the Teacher: SR = Somnath Roy ( Assistant Professor ); KPB=Dr. Krishna Prasad Bar ; MS= Miss. Mouparna Sahoo ; UM= Mr. Nolinikanta Maity ; PJ= Mr. Prasenjit Jana
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE GE CC-3-SS CC Eng/MIL/Env CC-4-TD

1538

P DSC-C DSC-C Eng/MIL/Env

1539

3rd SEM H CC-10-MA GE-4-SS GE-4 -SB CC CC-9-UM

1540

P DSC DSC-C

1541

5th SEM H CC-13-UM CC DSE CC DSE

1542

P DSE-C-1B-TD DSE DSE GE

1543

PG 1st SEM COURSE 201-GHM COURSE 201-GHM COURSE 202-MA COURSE 203-SS COURSE 205-SSh

1544

3rd SEM COURSE 402-MA COURSE 402-SS COURSE 403-SSh COURSE 401-SB COURSE 401-GHM

1545

Name of the Teacher: GHM = Mr. Gour Hari Mandal ( Assistant Prof & HOD) ; RP=Mr. Ranjit Paria ; TD= Smt. Tanushri Dey; UM= Mr. Uttam Maji;SB= Mr. Santanu Bera; SS= Mr. Sujit Samanta;SSH=Mr. Soumen Sahoo; AS= Mr.Atanu Samanta; MA = Mrs. Mamata Ansary (Assistant Prof.)
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE GE-2-HM CC CC Eng/MIL/Env CC

1347

P DSC-1A-HM DSC Eng/MIL/Env

1348

3rd SEM H CC CC -SM GE GE CC-SM CC

1349

P DSC-1D-SM DSC DSC SEC

1350

5th SEM H CC CC DSE-4-SM DSE CC-SM DSE

1351

P DSE DSE DSE DSE GE

1352

PG 1st SEM

1353

3rd SEM

1354

Name of the Teacher: NA= Dr. Nabakumar Adak ( Associate Professor ); HM= Dr. Hmangshu Kr. Mandal ( Assistant Professor ) ; SM= Mr. Shekhar mahapatra; KC = Smt. Keya Chawdhury.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE GE CC CC Eng/MIL/Env CC

929

P DSC-C DSC-C Eng/MIL/Env

930

3rd SEM H CC CC GE GE CC CC

931

P DSC-C DSC-C SEC

932

5th SEM H CC CC DSE DSE CC DSE

933

P DSE DSE DSE DSE DSE

934

PG 1st SEM

935

3rd SEM

936

Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H - Eng/MIL/Env

1395

P Eng/MIL/Env

1396

3rd SEM H

1397

P SEC

1398

5th SEM H CC CC DSE DSE CC DSE

1399

P DSE DSE DSE SEC DSE-B

1400

PG 1st SEM

1401

3rd SEM

1402

Name of the Teacher: Dr. Pinki Das ( Assistat Professor ); SK = Mr. Supiya Konai ( Assistat Professor ); MJ = Mrs. Mithu Jana; GS= Mr. Gourhari Sinha
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H

1824

P DSC-A-SM

1825

3rd SEM H

1826

P DSC-A-SM SEC

1827

5th SEM H

1828

P DSE DSE-C-SM DSE-C-SM

1829

PG 1st SEM

1830

3rd SEM

1831

Name of the Teacher: SS= Mr. Somnath Saha ( Assistant professor ); SM= Mr. Subrata Maity
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE-SM GE -TM CC - SM CC Eng/MIL/Env CC -SB

1584

P DSC-C DSC-C Eng/MIL/Env DSC-A-TM

1585

3rd SEM H CC -KB CC -KB GE -KB GE CC CC

1586

P DSC-Eng/MIL DSC-C SEC-SM

1587

5th SEM H CC -TM CC -SB DSE DSE CC DSE

1588

P DSE-A DSE-C DSE-A SEC-SB GE

1589

PG 1st SEM

1590

3rd SEM

1591

Name of the Teacher: SMS = Mrs. Sunia Mitra Sarkar ( Assistant Professor ); SB = Mr. Shyamal Biswas ( Assistant Professor ); TM = Mr. Tarapada Maity; KB = Mr. Kashinath Bose;BD = Mr. Biswajit Dhara
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H Eng/MIL/Env

1299

P Eng/MIL/Env

1300

3rd SEM H

1301

P DSC-Eng/MIL

1302

5th SEM H

1303

P

1304

PG 1st SEM

1305

3rd SEM

1306

Name of the Teacher: Dr. Bhaba Sankar Mukherjee (BM), Associate Prof. & Head; Dr. Gagan Chandra Dey (GD), Assistant Prof.; Mr. Sumanta Chowdhury (SC), Assistant Prof.; Miss. Supriya Sui (SS), Assistant Prof.; Dr. Tathagata Das (TD)’ SACT; Smt. Susmita De (SD), SACT; Mr. Nimai Santra (NS), SACT; Mr. Krishnendu Das (KD), SACT
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H Eng/MIL/Env

1251

P Eng/MIL/Env

1252

3rd SEM H

1253

P

1254

5th SEM H

1255

P

1256

PG 1st SEM

1257

3rd SEM

1258

Name of the Teacher: KM = Mr. Kalicharan Mandi ; SH= Mrs. Shrabani Hansda
'
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H CC GE GE CC-1 (L-1)-AB CC-2 (L-1)-DM Eng/MIL/Env CC

1680

P DSC-B (CR)-EJ Eng/MIL/Env

1681

3rd SEM H CC-7 (CR)-RD CC-5 (CR)-DM CC-6 (CR)-AB

1682

P DSC-C DSC-B DSC-B DSC-C DSC-C SEC DSC-A

1683

5th SEM H DSE-1 (L-1)-RD CC-11 (L-1)-AB CC DSE DSE CC DSE

1684

P DSE-B (L-1)-DM

1685

PG 1st SEM -EJ -EJ

1686

3rd SEM -RD -EJ

1687

Name of the Teacher: AB = Mr. Arunoday Bose ( Associate Professor ); SS = Dr. Sudhansu Samanta ( Associate Professor ) ; DM = Mr. Debasis Maity; SM = Mr. Shibdas Maity; EJ = Miss Eshita Jana; RD = Mr. Rajdeep Deb.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H CC-1 (Basic Organic)-PM Eng/MIL/Env Tutorial (Organic)-MH

1728

P DSE-1 (Organic)-MH

1729

3rd SEM H CC-5 (Physical)-PP CC-7 (Organic Prac)-DP CC-7 (Organic Prac)-DP GE-3 (Sec-A : Physical)-PP CC-7 (Organic)-DP

1730

P DSC-1C (Practical)-MH DSC-1C (Practical)-MH SEC-1-MH

1731

5th SEM H CC-11 (Inorganic Prac)-RKD CC-11 (Inorganic Prac)-RKD DSE-1P (Adv Phy Pract))-PP

1732

P DSE 1A (Inorganic)-RKD

1733

PG 1st SEM CEM 101 (Physical)-PP Inorganic-TG Inorganic-TG CEM 102 (Organic)-PM

1734

3rd SEM CEM 301 (Common Paper)-PP Organic spl Practical-PM Organic spl Practical-PM

1735

Name of the Teacher: PP = Dr. Prasun Kumar Pal ( Associate Professor ) ; HB = Dr. Harekrishna Bar ( Associate Professor & Head ); MH = Mr. Mrinalkanti Hudait; RKD = Mr. Raj Kumar Dutta; DP = Mr. Debabrata Paria; PM = Dr. Prasenjit Maity.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE GE CC CC Eng/MIL/Env CC

833

P DSC-B DSC-B Eng/MIL/Env

834

3rd SEM H CC CC GE GE CC CC

835

P DSC-B DSC-B SEC

836

5th SEM H CC CC DSE DSE CC DSE

837

P DSE DSE DSE DSE DSE

838

PG 1st SEM

839

3rd SEM

840

Name of the Teacher: VP = ( Visiting Professor ); GT = ( Guest teacher );
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H CC

1632

P

1633

3rd SEM H GE

1634

P DSC

1635

5th SEM H CC- DSE

1636

P

1637

PG 1st SEM

1638

3rd SEM

1639

Name of the Teacher: SC = Dr. Selim Chisti ( Associate Professor & Head ); AM = Mr. Anindasundar Mairy; PP = Mr. Pranabendu Pradhan.
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H

1860

H

1861

H

1876

H

1877

P

1878

P

1879

Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE-1-JD CC-2-PD CC-1-MS Eng/MIL/Env CC : TUTORIAL

1203

P DSC-1A-AP Eng/MIL/Env

1204

3rd SEM H CC-6-PD CC-6-AP CC-7-JD

1205

P DSC-1C-MS

1206

5th SEM H DSE-2-JD DSE-1-MS CC-12-AP CC-11-PD

1207

P

1208

PG 1st SEM

1209

3rd SEM

1210

Name of the Teacher: JM = Mrs. Jhuma Das; PKD = Mr. Prasanta Kumar Das; MS = Mr. Madan Santra; AP = Mr. Abhijit Pattanayek
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H CC-1-PG GE-1-PG CC-1-PG

1061

P

1062

3rd SEM H CC-5-PG GE-3-BM CC-7-BP

1063

P

1064

5th SEM H CC-11-BM DSE-1-BP CC-PG

1065

P DSE-1-BP

1066

PG 1st SEM

71

3rd SEM

72

Name of the Teacher: PP = Mr. Pralay Paria ( Assistant Professor & Head ) ; PJ = Dr. Puja Ghosh ( Assistant Professor ) ; BP = Sri Biswajit Paria ; BM = Sri Biwajit Maity
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE-1P-PJ GE-1P-PJ Eng/MIL/Env

1107

P Eng/MIL/Env

1108

3rd SEM H CC-5P-AS CC-7-TM CC-6-PJ

1109

P DSC-1CP-PJ DSC-1C-DP

1110

5th SEM H DSE-1-B.D

1111

P DSE 1A-P-DP DSE 1A-P-DP

1112

PG 1st SEM -AS -TM + BD -TM + BD

1113

3rd SEM -TM -BD -AS

1114

Name of the Teacher: TM = Dr. Tapas Misra ( Associate Professor & Head ); AS = Mr. Anjan Samanta ; DP= Mr. Dibyendu Pramanik; RN = Sri Ranjit Nandi; BD = Mr. Barunaditya Dutta; MRB = Mr. Manas Ranjan Bera (GLI)
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H

1155

P DSC-1-MB

1156

3rd SEM H GE-3-MB

1157

P DSC-MB SEC-MB

1158

5th SEM H

1159

P DSE-MB

1160

PG 1st SEM

1161

3rd SEM

1162

Name of the Teacher: JM = Dr. Jhumu Manna ( Assistant Professor & Head ); MB = Miss Monalisha Banerjee .
Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H CC-SP

1013

P

1014

3rd SEM H CC-SS CC-SP GE-AP

1015

P SEC-JD

1016

5th SEM H DSE-SS CC-AP CC-SP

1017

P

1018

PG 1st SEM

1019

3rd SEM

1020

Name of the Teacher: SP = Dr. Sampa Patra ( Assistant Professor & Head ) ; SS = Dr. Sangita Samadder ( Assistant Professor ) ; AP = Mr. Aninda Pattanayek; JD = Mrs. Jayasri Das.

Stream YEAR/SEM H/P 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-01.00 01.00-02.00 02.00-03.00 03.00-04.00 04.00-05.00

ID

UG 1st SEM H GE2 (MACRO ECONOMICS)-A. MAITY Eng/Mil/Env

1776

P Eng/Mil/Env

1777

3rd SEM H

1778

P DSC ENG/MIL

1779

5th SEM H

1780

P

1781

PG 1st SEM

1782

3rd SEM

1783

Abbreviations Used: UG=Under Graduate; PG= Post Graduate; H = Honours; P= Pass / General;

Course Code: CC = Core Course (H), AECC = Ability Enhancement Compulsory Course, GE = Generic Elective (P), SEC = Skill Enhancement Course, DSE = Discipline Specific Elective, CA= Continuous Assessment, CT = Core Theory, L = Lecture, T = Tutorial, P = Practical, R = Remedial; MIL = Modern Indian Language, ENVS = Environmental Studies, ENG(Comp) = English Compulsory; BNG(Comp) = Bengali Compulsor